OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

OZ KAMENICA Stará Kremnička

Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia KAMENICA

Občianske združenie KAMENICA (v skratke OZ KAMENICA) je v súlade so zákonom č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v  znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v čl. 2 týchto stanov.

Článok 1.

Základné ustanovenia.

 1. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie KAMENICA, v skratke OZ KAMENICA.
 2. Sídlo združenia: Stará Kremnička č. 125, 96501 Žiar nad Hronom
 3. Združenie je samostatnou právnickou osobou.
 4. Združenie je nezávislé od štátu a od činností politických strán.
 5. Združenie má neziskový charakter.

Článok 2.

Poslanie a ciele činnosti.

 1. Poslaním občianskeho združenia je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnosti – historickej staničnej budovy na železničnej zastávke Stará Kremnička.
 2. Cieľom občianskeho združenia je vytvoriť kultúrno – turistické centrum a aktívne podporovať rozvoj cestovného ruchu v regióne.
 3. Občianske združenie pracuje ako muzeálno – dokumentačné, informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o histórii: regiónu, žel. trate ŽSR 171, žel. zastávky Stará Kremnička, obce Stará Kremnička a jej okolia. Pracuje aj ako turistické a kultúrne centrum. Usporadúva malé i veľké kultúrne, turistické a odborné podujatia spojené s týmito aktivitami.
 4. Občianske združenie pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy.
 5. Občianske združenie nadväzuje kontakty a spoluprácu s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami, organizáciami a združeniami.
 6. Občianske združenie poskytuje poradenstvo a osvetovú činnosť s podporou odbornej verejnosti.
 7. Občianske združenie vykonáva publikačnú a edičnú činnosť v oblasti svojho pôsobenia.

Článok 3.

Členstvo v združení.

 1. Členmi združenia sú:

a) riadni členovia, ktorí sa plne zúčastňujú aktivít združenia.

b) čestní členovia - významné osobnosti, na základe výnimočných zásluh preukázaných   združeniu.

 1. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré súhlasia s jeho stanovami a podporujú jeho poslanie a ciele. O prijatí riadneho člena rozhoduje Správna rada. Prijatie čestného člena navrhuje Správna rada a schvaľuje Valné zhromaždenie.
 2. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Správnej rady o prijatí.

Článok 4.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  a) podieľať sa na činnosti združenia
  b) voliť a byť volený do orgánov združenia
  c) obracať sa na orgány s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
  d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
  e) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia
  f) podávať návrhy na zmeny stanov a vnútroorganizačných predpisov združenia
  g) využívať všetky informácie, ktoré združenie poskytuje
  h) zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením
  i) čestní členovia (významné osobnosti) tvoria radu čestných členov, ktorá poskytuje rady Správnej rade v zásadných veciach.
 2. Povinnosti člena sú:
  a) dodržiavať stanovy
  b) plniť uznesenia orgánov združenia
  c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia

d) obhajovať záujmy združenia
e) platiť členské príspevky, pokiaľ boli schválené

Článok 5.

Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Správna rada
 3. Štatutárny orgán
 4. Revízor

Článok 6.

Valné zhromaždenie.

 1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza na svoje rokovanie najmenej 1-krát ročne. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada.
 2. Valné zhromaždenie:

a) volí a odvoláva členov Správnej rady.

b) schvaľuje čestných členov združenia.

c) prerokúva a ratifikuje rozpočet, plán činnosti a výročnú správu združenia.

d) schvaľuje ročnú účtovnú závierku.

e) mení a dopĺňa stanovy združenia.

f) rozhoduje o zrušení združenia.

 1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia. Uznesenie je schválené, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Na prijatie uznesenia podľa Čl. 6. odseku 2. písm. f) týchto stanov je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov.
 2. Hlasovacie právo majú riadni aj čestní členovia. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.

Článok 7.

Správna rada.

 1. Správna rada je riadiacim a koordinačným orgánom združenia. Má najmenej 3 členov, ktorých volí a výnimočne odvoláva Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je štvorročné, viacnásobná opätovná voľba je možná. Členmi Správnej rady môžu byť aj osoby zo zahraničia.
 2. Správna rada najmä:

a) rozhoduje o programoch a aktivitách združenia.

b) schvaľuje rozpočet, výročnú správu a plán činnosti združenia a predkladá ich na ratifikáciu Valnému zhromaždeniu.

c) rozhoduje o prijatí riadneho člena združenia.

d) navrhuje čestného člena združenia.

e) volí a odvoláva zo svojho stredu predsedu a podpredsedu Správnej rady.

f) menuje a odvoláva zo svojho stredu tajomníka Správnej rady.

g) môže zriadiť sekretariát združenia, schvaľuje jeho štruktúru. Prácu sekretariátu organizuje a riadi predseda združenia.

h) schvaľuje počty zamestnancov združenia, stanovuje plat a iné požitky pre zamestnancov a členov združenia .

h) vytvára poradné orgány pre zabezpečenie činnosti združenia.

 1. Rokovanie Správnej rady zvoláva predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda podľa potreby, najmenej dva razy do roka.
 2. Členstvo v Správnej rade je čestné. Členom sa uhrádzajú len výdavky spojené s výkonom ich funkcie. Funkcie v združení na základe rozhodnutia Správnej rady môžu byť platené.
 3. Rokovanie Správnej rady sa riadi rokovacím poriadkom.

Článok 8.

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok a jeho konanie musí byť v súlade s uzneseniami správnej rady.
 2. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predseda, alebo ním splnomocnená osoba.
 3. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný Správnej rade. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia a Správnej rady, pričom najmä:

a) zvoláva a riadi zasadnutia Správnej rady,

b) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Správnej rady.

 1. Zastupuje združenie v styku s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s ostatnými inštitúciami, združeniami a organizáciami, ako aj v styku s verejnosťou.
 2. Predkladá Správnej rade na schválenie návrh rozpočtu, plán činnosti združenia, výročnú správu o činnosti a účtovnú závierku.
 3. Je povinný informovať o všetkých zdrojoch príjmov Správnu radu.
 4. Vykonáva zamestnávateľské práva voči zamestnancom združenia, alebo na základe iných dohôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Uzatvára zmluvy.

Článok 9.

Revízor  
Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade.

Revízor najmä:

 1. kontroluje hospodárenie združenia
 2. upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje jej riešenie na ich odstránenie
 3. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku

Článok 10.

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.
 2. Majetok združenia slúži na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.
 3. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. V záujme utvárania vlastných zdrojov, môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami združenia.
 5. Prostriedky na svoju činnosť získava združenie:

a) z darov a príspevkov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.
b) z grantov a fondov domácich a zahraničných inštitúcií

c) od sponzorov, z reklám, z dobročinných akcií, zo zbierok a pod.
d) z príjmov z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, publikačnej a organizačnej činnosti.
e) z výnosov vlastného majetku
f) z členských príspevkov ak boli schválené

 1. S finančnými prostriedkami hospodári združenie v súlade s rozpočtom schváleným na príslušný kalendárny rok.

Článok 10.

Zrušenie združenia.

 1. O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenie v súlade s ust. článku 6, ods. 2. písm. f) a ods. 3 týchto stanov, a to dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.
 2. Zároveň s rozhodnutím o zrušení formou dobrovoľného rozpustenia menuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia podľa všeobecne záväzných predpisov. Likvidačný zostatok prevedie združenie na inštitúciu s podobným zameraním na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.

Článok 11.

Záverečné ustanovenia

 1. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný a rokovací poriadok združenia.
 2. Podrobnosti o voľbách upravuje volebný poriadok.

Článok 12.

Prechodné ustanovenia

 1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky

členmi združenia, takisto sú povinní:

a) oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov

b) zvolať Valné zhromaždenie do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

 1. Členovia prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia stávajú členmi

prvej Správnej rady. Ich funkčné obdobie končí dňom konania Valného zhromaždenia.

 1. Dokladom členstva prvej Správnej rady je návrh na registráciu, ktorý sa stáva prílohou Stanov združenia.

 

e-mail a sociálna sieť
Zdielať stránku
Hodnotenie webovej stránky
1 2 3 4 5
Google prekladač